Սոցիալական կայքեր;


Սոցիալական կայքեր;


 

Կանխիկ Փոխարժեք 2016.08.25

Առք Վաճառք
USD 473 476.5
EUR 530 540
GBP 616 644
RUB 7.23 7.45
KZT 0.2 1.5
CHF 467 497
GEL 180 221
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Անկանխիկ փոխարժեք 2016.08.25

Առք Վաճառք
USD 473 476.5
EUR 530 540
GBP 619 644
RUB 7.25 7.45
KZT 0.5 2.5
CHF 482 500
GEL 178 221
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Քարտային Փոխարժեք 2016.08.24

Առք Վաճառք
USD 472 478
EUR 525 544
GBP %%BUY%% %%SELL%%
RUB 6.95 7.85
KZT %%BUY%% %%SELL%%
CHF %%BUY%% %%SELL%%
GEL %%BUY%% %%SELL%%
EUR-USD 1.2 1.142
USD-RUB 63.2 65.75
EUR-RUB 72 74

Հարցում

Որտեղի՞ց եք լսել ԲՏԱ Բանկի մասին.


Գովազդ վերելակներում
0
 
0%
Մոտ է գտնվում աշխատավայրին
4
 
11.11%
Համացանց (ինտերնետ)
16
 
44.44%
Ռադիոգովազդ
1
 
2.78%
SMS գովազդի միջոցով
2
 
5.56%
Ընկերներից, ընտանիքի անդամներից
13
 
36.11%
Ընդամենը: 36
BTA On-line

BTA On-line

 

 

"BTA On-Line" համակարգը հնարավորություն է տալիս աշխարհի ցանկացած կետից, ցանկացած պահին Ինտերնետի միջոցով, ապահով և անվտանգ, օգտվել բանկային բոլոր ծառայություններից` առանց բանկ այցելելու.
"BTA On-Line" ծառայության միջոցով Դուք կարող եք 24 ժամ on-line ռեժիմում դիտել Ձեր կողմից կատարված գործարքները

  • ստանալ Ձեր ընթացիկ հաշիվների վերաբերյալ տեղեկատվություն (քաղվածք)
  • ստանալ Բանկում ունեցած Ձեր քարտային հաշիվների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն
  • իրականացնել փոխանցումներ
  • ստանալ Բանկում ունեցած Ձեր վարկերի, պլաստիկ քարտերի, ընթացիկ հաշիվների, պարբերական փոխանցումների և այլն վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություններ
  • Բանկ ուղարկել և ստանալ հաղորդագրություններ, դիտել Ձեր կողմից նախկինում ուղարկված հաղորդագրությունները
  • ստանալ Բանկի նկատմամբ Ձեր ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն (քաղվածք), ինչպես նաև դիտել Ձեր ընթացիկ վարկի(վարկերի) մարման գրաֆիկը(ները) («Վարկեր» բաժին)
  • և այլն

"BTA On-Line"  Համակարգում օգտագործվում են  տեղեկատվության պաշտպանության ամենաժամանակակից սկզբունքները, որոնք ձևավորում են մի քանի մակարդակից բաղկացած անվտանգության համակարգ: Կատարված գործարքների և հաշվի վերաբերյալ տեղեկությունները պահպանվում են Բանկի սերվերի վրա:
Համակարգ մուտք գործելու, գործարքների ստորագրման և հաճախորդների նույնացման համար կիրառվում են VASCO Data Security ընկերության Digipass GO 3սարքերի վրա հիմնված միջոցներ:

"BTA On-Line" համակարգի ծառայություններից օգտվելու սակագներին ծանոթացեք այստեղ` Սակագներ

 

"BTA On-Line" համակարգի պայմանագրի օրինակ

Մուտք BTA On-Line համակարգ

 

Կողմերի պատասխանատվությունը`

Բանկը պատասխանատվություն է կրում "ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ" համակարգով փոխանցված էլեկտրոնային փաստաթղթերի բովանդակության վերաբերյալ բանկային գաղտնիքը   չպահպանելու համար:
Հաճախորդը պատասխանատվություն է կրում "ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ" համակարգով փոխանցված էլեկտրոնային փաստաթղթերի ճշտության և հավաստիության, ինչպես նաև իր կողմից ընտրված կապի միջոցների օգտագործմամբ բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկությունների հնարավոր կորստի /հրապարակման/ կամ երրորդ  անձանց այլ կերպ հայտնի դառ��ալու  համար:
Բանկը պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի կորուստների համար, որոնք առաջացել են "ՀԾ-ԻնտերնետԲանկ" համակարգին ոչ լիազորված կամ երրորդ անձանց չարտոնագրված մուտքի պատճառով:
Բանկը պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդի կողմից պատշաճ կերպով ձևակերպված վճարման օրինաչափության և հավաստիության համար, ինչպես նաև Հաճախորդի կողմից մերժման և անձանց ոչ ճիշտ ժամանակին գործողության  հետևանքով կրած վնասների համար, որոնց օգտին Հաճախորդի պահանջով իրականացվում են հաշվարկային գործառնություններ:

Էջը թարմացվել է` 25.07.2014թ., 14:57
Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվությունների միջև
հակասության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÎáÕÙÁ å³ñï³íáñ ¿ Çñ ѳßíÇÝ ³å³Ñáí»É ѳٳϳñ·Ç ÙÇçáóáí ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáÕ Çñ Íñ³·ñ³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ íÇ׳ÏÁ:

8.1.2. ÎáÕÙ»ñÁ å³ñï³íáñíáõÙ »Ý ãѳÛïÝ»É »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ¹»åù»ñÇ Ï³Ù ÎáÕÙ»ñÇ Éñ³óáõóÇã ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý) гٳϳñ·áõÙ ÏÇñ³éíáÕ ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÏáÝÏñ»ï Ó¨»ñÝ áõ ÙÇçáóÝ»ñÁ,:

8.1.3. ÎáÕÙ»ñÁ å³ñï³íáñíáõÙ »Ý ·³ÕïÝÇ å³Ñ»É ѳٳϳñ·áõÙ û·ï³·áñÍíáÕ ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ:

8.1.4. ÎáÕÙ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ³ÝÙÇç³å»ë ï»Õ»Ï³óÝ»É ÙÛáõë ÏáÕÙÇÝ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý, å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÇÝýáñÙ³ódzÛÇ ÷á˳ÝóÙ³Ý »Ýóѳٳϳñ·»ñÇ Íñ³·ñ³-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ íݳëÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí  ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ¹³¹³ñ»óíáõÙ »Ý ÙÇÝ㨠ѳٳϳñ·Ç ³ß˳ïáõݳÏáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»ÉÁ:

 

8.2.г׳Ëáñ¹Ç Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

8.2.1. г׳Ëáñ¹Á å³ñï³íáñ ¿

8.2.1.1.¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë û·ï³·áñÍ»É Ð³Ù³Ï³ñ·Á ÙdzÛÝ ë³ñùÇÝ ¨ ѳٳϳñ·ã³ÛÇÝ íÇñáõëÝ»ñÇó ½»ñÍ  ѳٳϳñ·Çãáí:

8.2.1.2. í׳ñ»É ´³ÝÏÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó §ÐÌ-ÆÝï»ñݻﴳÝϦ ѳٳϳñ·Ç ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ѳٳӳÛÝ ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ë³Ï³·Ý»ñÇ ¨ ¹ñáõÛùÝ»ñÇ:

8.2.1.3. ³ÝÙÇç³å»ë ï»Õ»Ï³óÝ»É ´³ÝÏÇÝ Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ã³ñïáݳ·ñí³Í û·ï³·áñÍÙ³Ý µáÉáñ ¹»åù»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ Digipass ë³ñùÇ ÏáñëïÇ Ù³ëÇÝ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ¹³¹³ñ»óíáõÙ »Ý ÙÇÝ㨠Ý߳ݳµ³ÝÇ ¨ Digipass ë³ñùÇ ÷á˳ñÇÝáõÙÁ: Digipass ë³ñùÇ ÏáñëïÇ ¹»åùáõ٠г׳Ëáñ¹Ç å»ïù ¿ ÷áËѳïáõóÇ ´³ÝÏÇÝ ¹ñ³ ݳËÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ (³ÛÝ ·áõÙ³ñÁ, áñÁ ´³ÝÏÁ í׳ñ»É ¿ ë³ñùÁ Ó»éù µ»ñ»ÉÇë):

8.2.1.4. ãµ³½Ù³óÝ»É ¨ »ññáñ¹ ³ÝÓÇÝ ã÷á˳Ýó»É ëáõÛÝ å³Ûٳݳ·ñáí ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ Digipass ë³ñùÁ:

8.2.1.5. êáõÛÝ å³Ûٳݳ·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ  áãÝã³óÝ»É Çñ»Ý å³ïϳÝáÕ µáÉáñ ·³ÕïÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ ã÷á˳Ýó»É ¹ñ³Ýù »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó, ÇÝãå»ë ݳ¨ ´³ÝÏÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É Digipass ë³ñùÁ:

8.2.1.6. ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñí³Í §ÐÌ-ÆÝï»ñݻﴳÝϦ  Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó û·ïí»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ, ³Û¹ ÃíáõÙ Digipass ë³ñùÝ, û·ï³·áñÍ»É ÙdzÛÝ ä³Ûٳݳ·ñáõÙ    ݳ˳ï»ëí³Í Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

8.2.2.    г׳Ëáñ¹Á Çñ³íáõÝù áõÝÇ

8.2.2.1.  ´³ÝÏÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëï³Ý³É ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ §ÐÌ-ÆÝï»ñݻﴳÝϦ ѳٳϳñ·Ç, ¹ñ³ û·ï³·áñͳÙÝ ¨ ѳٳÉñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É:

 

8.3. ´³ÝÏÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

8.3.1. ´³ÝÏÁ å³ñï³íáñ ¿

8.3.1.1. ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ùµ ³å³Ñáí»É г׳Ëáñ¹ÇÝ ´³ÝÏÇ` ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ   ѳٳϳñ·áõÙ ³ß˳ï³ÝùÇ Ñ³ñó»ñáí: 

8.3.1.2. ³å³Ñáí»É §ÐÌ-ÆÝï»ñݻﴳÝϦ ѳٳϳñ·áí áõÕ³ñÏí³Í ÷³ëï³ÃÕûñÇ  ·³ÕïÝÇáõÃÛáõÝÁ:

8.3.1.3. Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ð³×³Ëáñ¹Ç ѳßíÇó ÙÇçáóÝ»ñ ¹áõñë ·ñ»Éáõ Ñ»ï ϳåí³Í ѳßí³ñϳÛÇÝ  ·áñͳéÝáõÃÛáõÝÝ»ñ` ÑÇÙÝí»Éáí гٳϳñ·Ç ÙÇçáóáí ëï³óí³Í г׳Ëáñ¹Ç í׳ñ³ÛÇÝ ¾É»ÏïñáݳÛÇÝ ö³ëï³ÃÕûñÇ íñ³:

8.3.2.    ´³ÝÏÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ

8.3.2.1. ѳ׳Ëáñ¹Ç ÏáÕÙÇó ëáõÛÝ ä³Ûٳݳ·ñÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ˳Ëï»Éáõ ¹»åùáõ٠г׳Ëáñ¹ÇÝ ³Ýç³ï»É гٳϳñ·Çó:

8.3.3.    ´³ÝÏÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ áõÕÕ»É Ð³×³Ëáñ¹Ç í׳ñ³ÛÇÝ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕûñÇ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ:

 

9.ÎáÕÙ»ñÇ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ

 

9.1.  êáõÛÝ å³Ûٳݳ·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãϳï³ñÙ³Ý Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÎáÕÙ»ñÁ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ ѳٳӳÛÝ:

9.2.  ´³ÝÏÁ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ §ÐÌ-ÆÝï»ñݻﴳÝϦ ѳٳϳñ·áí ÷á˳Ýóí³Í ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕûñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É µ³ÝϳÛÇÝ ·³ÕïÝÇùÁ   ãå³Ñå³Ý»Éáõ ѳٳñ:

9.3. г׳Ëáñ¹Á å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ §ÐÌ-ÆÝï»ñݻﴳÝϦ ѳٳϳñ·áí ÷á˳Ýóí³Í ¿É»ÏïñáݳÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕûñÇ ×ßïáõÃÛ³Ý ¨ ѳí³ëïÇáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë ݳ¨ Çñ ÏáÕÙÇó ÁÝïñí³Í ϳåÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍٳٵ µ³ÝϳÛÇÝ ·³ÕïÝÇù ϳ½ÙáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñݳñ³íáñ ÏáñëïÇ /Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý/ ϳ٠»ññáñ¹  ³ÝÓ³Ýó ³ÛÉ Ï»ñå ѳÛïÝÇ ¹³éݳÉáõ  ѳٳñ:

9.4.   ´³ÝÏÁ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ãÇ Ïñáõ٠г׳Ëáñ¹Ç ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ³é³ç³ó»É »Ý §ÐÌ-ÆÝï»ñݻﴳÝϦ ѳٳϳñ·ÇÝ áã Édz½áñí³Í ϳ٠»ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ã³ñïáݳ·ñí³Í ÙáõïùÇ å³ï׳éáí:

9.5.    ´³ÝÏÁ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ãÇ Ïñáõ٠г׳Ëáñ¹Ç ÏáÕÙÇó å³ïß³× Ï»ñåáí Ó¨³Ï»ñåí³Í í׳ñÙ³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ý ¨ ѳí³ëïÇáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ г׳Ëáñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ù»ñÅÙ³Ý ¨ ³ÝÓ³Ýó áã ×Çßï ųٳݳÏÇÝ ·áñÍáÕáõÃ۳ݠ ѻ勉Ýùáí Ïñ³Í íݳëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó û·ïÇÝ Ð³×³Ëáñ¹Ç å³Ñ³Ýçáí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ѳßí³ñϳÛÇÝ ·áñͳéÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: