Սոցիալական կայքեր;


Սոցիալական կայքեր;


 

Կանխիկ Փոխարժեք 2016.04.22

Առք Վաճառք
USD 478 480.5
EUR 538 543.5
GBP 685 693
RUB 7.19 7.4
KZT 0.2 1.5
CHF 440 510
GEL 190 220
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Անկանխիկ փոխարժեք 2016.04.22

Առք Վաճառք
USD 478 480.5
EUR 538 544
GBP 685 693
RUB 7.19 7.4
KZT 0.5 2.5
CHF 440 510
GEL 190 220
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Քարտային Փոխարժեք 2016.04.22

Առք Վաճառք
USD 477 485
EUR 536 548
GBP %%BUY%% %%SELL%%
RUB 7.15 7.88
KZT %%BUY%% %%SELL%%
CHF %%BUY%% %%SELL%%
GEL %%BUY%% %%SELL%%
EUR-USD 1.1222 1.1377
USD-RUB 64.27 67.27
EUR-RUB 71.17 75.55

Հարցում

Որտեղի՞ց եք լսել ԲՏԱ Բանկի մասին.


Գովազդ վերելակներում
0
 
0%
Մոտ է գտնվում աշխատավայրին
4
 
11.11%
Համացանց (ինտերնետ)
16
 
44.44%
Ռադիոգովազդ
1
 
2.78%
SMS գովազդի միջոցով
2
 
5.56%
Ընկերներից, ընտանիքի անդամներից
13
 
36.11%
Ընդամենը: 36
Ավանդներ

«Առևտրային»

Տեղեկատվական ամփոփագիր

 

Ժամկետային ավանդ, որը նախատեսված է իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռներեցների համար:

Ավանդը ներգրավվում է Բանկի գլխամասում և բոլոր մասնաճյուղերում
Ավանդատուին տրամադրվում է` ArCa Business պլաստիկ քարտ:
Հնարավոր է օվերդրաֆտի/վարկային գծի տրամադրում ավանդի գումարի մնացորդի մինչև 90% չափով, ավանդի գործող տոկոսադրույքին գումարած 4% տոկոսադրույքով: Օվերդրաֆտի/վարկային գծի ժամկետը չպետք է գերազանցի ավանդային պայմանագրի գործողության ժամկետը:

 • Ավանդի նվազագույն գումարը` 500 000 AMD, 1 500 USD/EUR , 45 000 RUR;
 • Ավանդի առավելագույն գումարն անսահմանափակ է /10 000 000 AMD, 30 000 USD/EUR, 900 000 RUR, ավանդի պայմանները քննարկվում են ԱՊԿԿ նիստին և հաստատվում են Բանկի Վարչության կողմից/;
 • Ավանդի արժույթը` AMD, USD, EUR, RUR;
 • Ավանդի տեղակայման նվազագույն ժամկետը` 31 օր;
 • Ավանդի տեղակայման առավելագույն ժամկետը` 365 օր;
 • Տոկոսադրույքը` ամրագրված, ըստ սակագնային աղյուսակի;
 • Տոկոսագումարի վճարում` նախատեսված է ամենամսյա վճարում, ինչպես նաև` ժամկետի վերջում;
 • Համալրման նվազագույն գումարը` 100 000 AMD, 300 USD/EUR, 9000 RUR;
 • Ավանդի վաղաժամկետ մասնակի հանման դեպքում.
 • մինչև 25%` տոկոսագումարը հաշվարկվում է ավանդի գումարի մնացորդի նկատմամբ, ավանդի գումարը հաշվին տեղակայման փաստացի ներդրված ժամանակահատվածի համար ավանդի գործող տոկոսադրույքից հանած 2% տոկոսադրույքով;
 • 25% - 50% - տոկոսագումարը հաշվարկվում է ավանդի գումարի մնացորդի նկատմամբ, ավանդի գումարը հաշվին տեղակայման փաստացի ներդրված ժամանակահատվածի համար ավանդի գործող տոկոսադրույքից հանած 3% տոկոսադրույքով;
 • սկսած 50% - տոկոսագումարը հաշվարկվում է ավանդի գումարի մնացորդի նկատմամբ, ավանդի գումարը հաշվին տեղակայման փաստացի ներդրված ժամանակահատվածի համար Բանկում գործող ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով;
 • Ավանդի վաղաժամկետ ամբողջական հանման դեպքում տոկոսագումարը հաշվարկվում է ավանդի գոմարը հաշվին տեղակայման փաստացի ժամանակահատվածի համար Բանկում գործող ցպահանջ ավանդի տոկոսադրույքով;
 • Ավանդի ժամկետը լրանալուն պես, եթե ավանդատուն չի ներկայացել ստանալու ավանդը և հասանելիք տոկոսագումարը, ապա ավանդը համարվում է ցպահանջ` Բանկում գործող սակագնի պայմաններով:

"Առևտրային" ավանդի տոկոսադրույքները, % տարեկան, տոկոսագգումարների ամենամսյա, ժամկետի վերջում վճարմամբ:

 

 

30- 90 օր

91-182 օր

183- 363 օր

364- 545 օր

546- 728 օր

AMD

7.0 %

9.0%

10.0%

10.0%

10.0%

USD*

2.0%

3.0%

5.0%

7.0%

8.0%

EUR

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

5.0%

RUR

3.5%

4.0%

5.5%

7.0%

7.5%

**4.75%

**5.75%

**7.25%

**8.0%

* Ֆիզիկական անձանց կողմից 20.000 ԱՄՆ դոլար և ավելի գումար ներդնելու դեպքում տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում է պայմանագրային հիմունքներով:

** Տոկոսները ժամկետի վերջում վճարվելու դեպքում:


Տվյալ ավանդով եկամտաբերության հաշվարկի օրինակ


Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք դուք, եթե ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով: տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետեվյալ հասցեում` Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը:

Բանկային հաշիվներով իրականացվող գործարքների սակագներին կարող եք ծանոթանալ Սակագներ բաժնում:

Ժամկետային Ավանդային պայմանագրի գործողության ավարտից հետո ընթացիկ հաշվի պահպանման սակագները սահմանվում են Բանկի կողմից իրականացվող գործառնությունների սակագներին համապատասխան:
Ավանդային հաշվում ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանց դրամական միջոցները` նրա ավանդի հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների նշումով:
Ավանդը կարող է ներդրվել երրորդ անձի անունով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
Տոկոսագումարը հաշվարկվում է օրական` հաշվին առկա մնացորդի նկատմամբ:
Բանկն ավանդի գումարի վրա տոկոսագումարները հավելագրում է ավանդը Բանկ մուտք լինելու հաջորդ օրվանից մինչև այն հաճախորդին վերադարձնելու կամ ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը: Ավանդը Ավանդատուին վերադարձնելու կամ այլ հիմքերով հաշվից դուրս գրելու օրը Պետական իրավասու մարմնի կողմից ոչ աշխատաքային օր հայտարարելու հետևանքով Ավանդի վերադարձը կամ այլ հիմքերով հաշվից դուրս գրումը հաջորդող աշխատանքային օրը կատարելու դեպքում, Ավանդի գումարի նկատմամբ տոկոսները հաշվարկվում են մինչև ավանդի վերադարձման կամ այլ հիմքերով հաշվից դուրս գրելու  աշխատանքային օրվան նախորդող օրը:
Արտարժույթով ներդրված ավանդների դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակած տվյալ օրվա միջին փոխարժեքով:
Բանկն իրավունք ունի փոփոխելու ցպահանջ ավանդների և բանկային հաշվում եղած դրամական միջոցների համար վճարվող տոկոսների չափը, եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ:
Ավանդատուի ցանկությամբ ավանդի պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտից հետո այն կարող է երկարացվել, համաձայն նախապես ներկայացրած դիմումի,  երկարաձգման օրը բանկում գործող տոկոսադրույքով` առանց Բանկ այցելելու:
Եթե կնքվել է առանց երկարաձգման հնարավորության պայմանագիր, դրա ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները երևան գալուց հետո ժամկետային ավանդի գումարը չպահանջելու դեպքում, գումարը փոխանցվում է  ցպահանջ հաշվին ցպահանջ ավանդի պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
Ավանդային պայմանագրով որոշված տոկոսագումարների չափը Բանկը չի կարող միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:

 

Էջը թարմացվել է` 2016-04-19, 10:10:16

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվությունների միջև հակասության առկայության դեպքում

անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով: