Սոցիալական կայքեր;


Սոցիալական կայքեր;


 

Կանխիկ Փոխարժեք 2016.08.25

Առք Վաճառք
USD 473 476.5
EUR 530 540
GBP 616 644
RUB 7.23 7.45
KZT 0.2 1.5
CHF 467 497
GEL 180 221
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Անկանխիկ փոխա��ժեք 2016.08.25

Առք Վաճառք
USD 473 476.5
EUR 530 540
GBP 619 644
RUB 7.25 7.45
KZT 0.5 2.5
CHF 482 500
GEL 178 221
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Քարտային Փոխարժեք 2016.08.24

Առք Վաճառք
USD 472 478
EUR 525 544
GBP %%BUY%% %%SELL%%
RUB 6.95 7.85
KZT %%BUY%% %%SELL%%
CHF %%BUY%% %%SELL%%
GEL %%BUY%% %%SELL%%
EUR-USD 1.2 1.142
USD-RUB 63.2 65.75
EUR-RUB 72 74

Հարցում

Որտեղի՞ց եք լսել ԲՏԱ Բանկի մասին.


Գովազդ վերելակներում
0
 
0%
Մոտ է գտնվում աշխատավայրին
4
 
11.11%
Համացանց (ինտերնետ)
16
 
44.44%
Ռադիոգովազդ
1
 
2.78%
SMS գովազդի միջոցով
2
 
5.56%
Ընկերներից, ընտանիքի անդամներից
13
 
36.11%
Ընդամենը: 36
Այլ ծառայություններ

"ԲՏԱ Բանկ" ՓԲԸ  ԿՈՂՄԻՑ  ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՉ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

"ԲՏԱ Բանկ" ՓԲԸ  կողմից մատուցվում է հետևյալ ներդրումային ծառայությունը`

  • Իր հաշվին և իր անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում:

 

"ԲՏԱ Բանկ" ՓԲԸ  կողմից մատուցվում  է հետևյալ ոչ հիմնական ծառայությունը`

  • Արժեթղթերի պահառություն:

Արժեթղթերի պահառության առարկա կարող են հանդիսանալ` ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից թողարկվող պետական (գանձապետական) կարճաժամկետ, միջին ժամկետայնության և երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսեր, ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր, ինչպես նաև հետագայում թողարկվող և շրջանառվող պետական այլ պարտատոմսեր:

Որպես ներդրումային և ոչ հիմնական  ծառայություններ մատուցող կառուցվածքային ստորաբաժանում   հանդես է  գալիս  Բանկի "Գանձապետարանը" :        

Արժեթղթերի պահառության  ծառայությունը մատուցվում է "ԲՏԱ Բ��նկ" ՓԲԸ  և Հաճախորդի միջև կնքված "Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերի դեպո հաշվի բացման և սպասարկման պայմանագրի" պայմանների համաձայն:

Բանկի կողմից Արժեթղթերի պահառության ծառայության  մատուցման գործընթացը կանոնակարգվում է "ԲՏԱ Բանկ" ՓԲԸ  "Արժեթղթերի պահառության գործունեության կարգով":

 

Հաճախորդի հետ արժեթղթերի պահառության ծառայության մատուցման պայմանագրի կնքման հիմք են հանդիսանում Բանկ ներկայացվող հետևյալ փաստաթղթերը.

1.   Դեպո հաշվի բացման դիմում (իրավաբանական անձանց դեպքում` Հավելված 3, ֆիզիկական անձանց դեպքում` Հավելված 4),

2.   Կնիքի նմուշ, այն անձանց ցուցակը և ստորագրությունների նմուշները, որոնք սպասարկման պայմանագրի շրջանակներում իրավասու են տնօրինել հաճախորդի դրամական միջոցները և կատարել գործառնություններ դեպո հաշիվներով:

Բանկում դեպո հաշվի բացման նախապայման է հանդիսանում բանկային հաշվի առկայությունը:

Արժեթղթերի պահառության ծառայությունների մատուցման սակագներն են`

 Ծառայության տեսակը
 ֆիզիկական անձանց համար
 իրավաբանական անձանց համար
Արժեթղթերի դեպո հաշվի բացում  անվճար  անվճար
Արժեթղթերի դեպո հաշվի սպասարկում
 անվճար  անվճար
Արժեթղթեչի մուտքագրում Հաճախորդի դեպո հաշվին  անվճար  անվճար
Հաճախորդի նախաձեռնությամբ դեպո հաշվի փակում  անվճար  անվճար
Արժեթղթերի դեպո հաշվից ելքագրում  500 դրամ
 500 դրամ
Հաճախորդին քաղվածքի տրամադրում  անվճար  անվճար
Հաճախորդի պահանջով քաղվածքների տրամադրում  500 դրամ
500 դրամ
Հաճախորդին տեղեկանքների տրամադրում  անվճար  անվճար
Հաճախորդի պահանջով տեղեկանքների տրամադրում  1000 դրամ
 1000 դրամ

 

Արժեթղթերի պահառության ծառայության հետ կապված վճարները Պահառուի կողմից անակցեպտ գանձվում են Հաճախորդի դրամային հաշվի/հաշիվների մնացորդից/ներից յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը` համաձայն Բանկում գործող սակագների: Տվյալ հաշվին/հաշիվներին համապատասխան միջոցների բացակայության դեպքում Պահառուի կողմից գանձվելիք գումարը գանձվում է Հաճախորդի արտարժութային հաշվից/հաշիվներից` գանձման պահին ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարած միջին շուկայական փոխարժեքով:

 

Էջը թարմացվել է` 26.11.2012թ., 17:28
Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվությունների միջև
հակասության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով: