Սոցիալական կայքեր;


Սոցիալական կայքեր;


 

Կանխիկ Փոխարժեք 2016.08.25

Առք Վաճառք
USD 473 476.5
EUR 530 540
GBP 616 644
RUB 7.23 7.45
KZT 0.2 1.5
CHF 467 497
GEL 180 221
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Անկանխիկ փոխարժեք 2016.08.25

Առք Վաճառք
USD 473 476.5
EUR 530 540
GBP 619 644
RUB 7.25 7.45
KZT 0.5 2.5
CHF 482 500
GEL 178 221
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Քարտային Փոխարժեք 2016.08.24

Առք Վաճառք
USD 472 478
EUR 525 544
GBP %%BUY%% %%SELL%%
RUB 6.95 7.85
KZT %%BUY%% %%SELL%%
CHF %%BUY%% %%SELL%%
GEL %%BUY%% %%SELL%%
EUR-USD 1.2 1.142
USD-RUB 63.2 65.75
EUR-RUB 72 74

Հարցում

Որտեղի՞ց եք լսել ԲՏԱ Բանկի մասին.


Գովազդ վերելակներում
0
 
0%
Մոտ է գտնվում աշխատավայրին
4
 
11.11%
Համացանց (ինտերնետ)
16
 
44.44%
Ռադիոգովազդ
1
 
2.78%
SMS գովազդի միջոցով
2
 
5.56%
Ընկերներից, ընտանիքի անդամներից
13
 
36.11%
Ընդամենը: 36
Կարգավորում

Բանկի կողմից մատուցվաղ ծառայությունները կարգավորվում են հետևյալ հիմնական օրենքների, նորմատիվ իրավական այլ ակտերի միջոցով
        

Օրենքներ

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 30.06.96թ., ՀՕ-68-Ն)
«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 07.10.96թ., ՀՕ-80)
«Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 24.11.2004թ., ՀՕ-135-Ն)
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 20.10.2007թ., ՀՕ-195-Ն)
«Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 04.12.1996թ., ՀՕ-100)
«Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 24.11.2004թ., ՀՕ-142-Ն)
«Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 24.11.2004թ., ՀՕ-150Ն)
«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 26.05.2008թ., ՀՕ-80-Ն)
«Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք» (ընդունված 05.05.1998թ., ՀՕ-239-Ն)
«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 28.01.2003թ., ՀՕ-501-Ն)
«Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 04.11.2003թ., ՀՕ-15-Ն)
«Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 17.06.2008թ., ՀՕ-124-Ն)
«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 17.06.2008թ. ՀՕ-122-Ն)
«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունված 17.06.2008թ., ՀՕ-123-Ն)

Նորմատիվ իրավական այլ ակտեր

Կանոնակարգ 5/01 «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ» կանոնակարգ , Կանոնակարգ 5/01 (ՀՀ ԿԲ խորհրդի 09.09.2008 թ. թիվ 269-Ն որոշում)
«Կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու կամ ահաբեկչության հետ կապված ֆինանսական միջոցները սառեցնելու մասին որոշում կայացնելու կարգ» (ՀՀ ԿԲ խորհրդի 04.11.2008 թ. թիվ 302-Ն որոշում)
«Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ» (ԿԲ խորհրդի 16.12.2008 թ. թիվ 363-Ն որոշում)
Կանոնակարգ 8/02, «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը» (ԿԲ խորհրդի 02.06.2009 թ. թիվ 165-Ն որոշում)
Կանոնակարգ 8/03, «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի — դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» (ԿԲ խորհրդի 02.06.2009թ. թիվ 166-Ն որոշում)
Կանոնակարգ 8/04 «Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմանները և սկզբունքները» (ԿԲ խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 225-Ն)
Կանոնակարգ 8/05 «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» (ԿԲ խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 229-Ն որոշում)
Կանոնակարգ 9, «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները»: (ԿԲ խորհրդի 04.05.2005 թ. թիվ 199-Ն որոշումը, որը ներառում է 24.07.2009թ. կատարված փոփոխությունները)
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային ռեգիստրի ստեղծման եվ վարկային ռեգիստրին հայաստանի հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը» (ԿԲ խորհրդի 29.03.2005 թ. թիվ 142-Ն որոշում)
ՀՀ քրեական օրենսգրքի Հոդված 190. Հանցավոր ճանապարհով uտացված եկամուտներն օրինականացնելը (փողերի լվացումը)
ՀՀ քրեական օրենսգրքի Հոդված 217.1. Ահաբեկչության ֆինանuավորումը

 

 

Էջը թարմացվել է` 30.03.2011թ., 16:40

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվությունների միջև
հակասության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով: