Սոցիալական կայքեր;


Սոցիալական կայքեր;


 

Կանխիկ Փոխարժեք 2016.08.25

Առք Վաճառք
USD 473 476.5
EUR 530 540
GBP 616 644
RUB 7.23 7.45
KZT 0.2 1.5
CHF 467 497
GEL 180 221
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Անկանխիկ փոխարժեք 2016.08.25

Առք Վաճառք
USD 473 476.5
EUR 530 540
GBP 619 644
RUB 7.25 7.45
KZT 0.5 2.5
CHF 482 500
GEL 178 221
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Քարտային Փոխարժեք 2016.08.24

Առք Վաճառք
USD 472 478
EUR 525 544
GBP %%BUY%% %%SELL%%
RUB 6.95 7.85
KZT %%BUY%% %%SELL%%
CHF %%BUY%% %%SELL%%
GEL %%BUY%% %%SELL%%
EUR-USD 1.2 1.142
USD-RUB 63.2 65.75
EUR-RUB 72 74

Հարցում

Որտեղի՞ց եք լսել ԲՏԱ Բանկի մասին.


Գովազդ վերելակներում
0
 
0%
Մոտ է գտնվում աշխատավայրին
4
 
11.11%
Համացանց (ինտերնետ)
16
 
44.44%
Ռադիոգովազդ
1
 
2.78%
SMS գովազդի միջոցով
2
 
5.56%
Ընկերներից, ընտանիքի անդամներից
13
 
36.11%
Ընդամենը: 36
Բանկի բաժնետերեր

Տեղեկատվություն բաժնետերերի մասին

 

«ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի նիստը տեղի կունենա 2016 թվականի օգոստոսի 02-ին, ժամը 16:00 /ք. Երևանի ժամանակով/ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Նալբանդյան փողոց, 48/1 շենք, 4-րդ հարկ հասցեում:

Հերթական ընդհանուր ժողովի անցկացման ձևը՝ առկա հեռախոսակապի միջոցով: Բաժնետերերի արտահերթ Ընդհանուր Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմված է 18 հուլիսի 2016թ. դրությամբ:

«ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի հերթական ընդհանուր ժողովի օրակարգում ընդգրկված են հետևյալ հարցերը`

1.       «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ Բաժնետերերի Արտահերթ Ընդհանուր Ժողովի անցկացման կարգի հաստատում:

2.      «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ Խորհրդի անդամների լիազորությունների ժամկետների հաստատում:

3.      Պահպանվող բանկում «ԲՏԱ Բանկ» Ղազախստանից Խորհրդի անդամների թեկնածությունը:


«ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ բաժնետերերն են`

  • ZRL Beteiligungs AG  - ներդրումային գործունեություն
  • "ԱՄԿ Ինվեստ" նախագծաշինարարական ընկերություն ՍՊԸ, "AMKInvest" enj.constr.comp.LTD -  նախագծա-շինարարական գործունեություն
  • "ԲՏԱ Բանկ" Բաժնետիրական Ընկերություն, "BTA Bank" JSC

"ԲՏԱ Բանկ" Բաժնետիրական Ընկերության գործունեության տեսակը - Բանկային գործունեություն:

 

Բաժնետերերի մասնակցության չափը Բանկի կանոնադրական կապիտալում՝

 

Ընկերություն Բանկում ունեցած մասնակցության գումարը (հազար ՀՀ դրամ)  Բանկում ունեցած մասնակցության չափը %-ային հարաբերությամբ Մասնակցի գործունեո��թյան տեսակը

«ԲՏԱ բանկ» ԲԸ

4,252,000

65.2

Բանկային գործունեություն

«ZRL Beteiligungs AG»

2,028,000

31.1

Ներդրումային գործունեության

«PSC AMK-Invest» LLC

240,000

3.7

Շինարարանախագծային գործունեություն

Ընդամենը կանոնադրական կապիտալ

6,520,000

100

 

 

Բանկի Բաժնետերերի Ընդհանուր Ժողովը (այսուհետ`ժողով) հանդիսանում է Բանկի կառավարման բարձրագույն մարմինը:
Ժողովի տարեկան և արտահերթ նիստերի գումարումը, օրակարգի հաստատումը, ինչպես նաև դրանց գումարման և անցկացման կազմակերպման հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումն ապահովում է Բանկի Խորհուրդը:
Ժողովի նախապատրաստման ընթացքում Խորհուրդը, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում ժողովը գումարող անձիք, որոշում են.
•    ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ժամը և վայրը,
•    ժողովի օրակարգը,
•    ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը,
•    ժողովի գումարման մասին բաժնետերերին ծանուցելու կարգը,
•    ժողովի նախապատրաստման ընթացքում բաժնետերերին տրամադրվող տեղեկությունների և նյութերի ցուցակը,
•    քվեաթերթիկների ձևը և բովանդակությունը, եթե քվեարկությունները կատարվելու են քվեաթերթիկներով:
            Տարեկան ժողովը գումարվում է բանկի հերթական ֆինանսական տարվա ավարտից հետո` 6 /վեց/ ամսվա ընթացքում: Տարեկան ժողովից բացի, գումարվող ժողովները համարվում են արտահերթ:

"ԲՏԱ Բանկ" ՓԲԸ յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու բանկի վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները:
Բանկի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմuերի (բաժնեմասերի, փայերի) 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մաuնակից իրավունք ունի ստանալու "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները: Օրենքը կարող եք գտնել` "Բանկերի և բանկային գործունեության մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հասցեում:
Վերոնշված տեղեկությունները բանկը տրամադրում է ԱՆՎՃԱՐ մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` բանկի գլխամասային գրասենյակում, ցանկացած մասնաճյուղում կամ ներկայացուցչությունում, էլեկտրոնային հասցեով` bta@bta.am, կամ փոստով` ք. Երևան, 0010, Նալբանդյան 48/1 "ԲՏԱ Բանկ" հասցեով:

 

Էջը թարմացվել է` 2016-07-21, 12:47:24
Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվությունների միջև հակասության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:

 

Очередное годовое общее собрание акционеров ЗАО “БТА Банк”, проводимое путем очного голосования, состоится 27 апреля 2012 года в 16:00 /по времени г. Еревана/ по адресу Республика Армения, г. Ереван, ул. Налбандяна 48/1, этаж 4.

В повестку очередного Общего собрания акционеров включены следующие вопросы:

1. Утверждение порядка проведения Годового Собрания акционеров ЗАО БТА Банк. 

2.      Утверждение Годового финансового отчета ЗАО БТА Банк за 2011г., утвержденного заключением внешнего аудита. 

3.     О распределении прибыли и убытков, выплате годовых дивидендов и утверждении размера годовых дивидендов ЗАО БТА Банк. 

4.      Об утверждении Пoложения о Совете ЗАО ‘’БТА Банк” в новой редакции и о признании утратившим силу “Положениe о Совете ЗАО “БТА Инвестбанк” утвержденного Общим собранием акционеров Банка/Протокол 2 от 22.04.2008г./

5.      Утверждение численного состава Совета ЗАО БТА Банк, подбор его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждения членов совета.