Սոցիալական կայքեր;


Սոցիալական կայքեր;


 

Կանխիկ Փոխարժեք 2016.08.25

Առք Վաճառք
USD 473 476.5
EUR 530 540
GBP 616 644
RUB 7.23 7.45
KZT 0.2 1.5
CHF 467 497
GEL 180 221
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Անկանխիկ փոխարժեք 2016.08.25

Առք Վաճառք
USD 473 476.5
EUR 530 540
GBP 619 644
RUB 7.25 7.45
KZT 0.5 2.5
CHF 482 500
GEL 178 221
EUR-USD %%BUY%% %%SELL%%
USD-RUB %%BUY%% %%SELL%%
EUR-RUB %%BUY%% %%SELL%%

Քարտային Փոխարժեք 2016.08.24

Առք Վաճառք
USD 472 478
EUR 525 544
GBP %%BUY%% %%SELL%%
RUB 6.95 7.85
KZT %%BUY%% %%SELL%%
CHF %%BUY%% %%SELL%%
GEL %%BUY%% %%SELL%%
EUR-USD 1.2 1.142
USD-RUB 63.2 65.75
EUR-RUB 72 74

Հարցում

Որտեղի՞ց եք լսել ԲՏԱ Բանկի մասին.


Գովազդ վերելակներում
0
 
0%
Մոտ է գտնվում աշխատավայրին
4
 
11.11%
Համացանց (ինտերնետ)
16
 
44.44%
Ռադիոգովազդ
1
 
2.78%
SMS գովազդի միջոցով
2
 
5.56%
Ընկերներից, ընտանիքի անդամներից
13
 
36.11%
Ընդամենը: 36
Սակագներ

Հաշվի սպասարկում Դրամարկղային գործառնություններ  
Սոցիալական փաթեթի  հաշիվներ MasterCard պլաստիկ քարտեր
ArCa պլաստիկ քարտեր
SWIFT համակարգով իրականցվող փոխանցումներ Հեռահար սպասարկում Չհրկիզվող անհատական պահատեղեր
Փոխանցումներ
Ինկասո գործարքներ Լրացուցիչ ծառայություններ
Տերմինալների միջնորդավճարներ    

 

Բանկային հաշվի սպասարկում

                    Ծառայության տեսակը

                           Սակագներ

1.Հաշիվների բացում և փակում

0.00 ՀՀ դրամ

2. Վարում (տարեկան)  
2.1 Նպատակային հաշիվների բացում, վարում, փակում, կանխիկացում, նվազագույն մնացորդ  0.00 ՀՀ դրամ

2.2 Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի

Ա. Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ռեզիդենտ

Բ. Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ոչ ռեզիդենտ

 

1.000** ՀՀ դրամ բոլոր հաշիվների համար

3.000** ՀՀ դրամ բոլոր հաշիվների համար

2.3 Իրավաբանական անձանց

Ա. Իրավաբանական անձանց ռեզիդենտ

Բ. Իրավաբանական անանց ոչ ռեզիդենտ

 

5.000** ՀՀ դրամ բոլոր հաշիվների համար

10.000** ՀՀ դրամ բոլոր հաշիվների համար

3. Հաշիվների նվազագույն  մնացորդ

 

1.Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի ՀՀդրամ, ԱՄՆ դոլար և

այլ արժույթ

 0.00 դրամ

 

2.Իրավաբանական անձանց ՀՀդրամ, ԱՄՆ դոլար և այլ արժույթ

 0.00 դրամ

4. Հաշվետերերի (բացառությամբ բանկերի) գրավոր դիմումի հիման վրա, իր հաշիվների մասին տեղեկանքների տրամադրում  

Ա. աուդիտորական կազմակերպություններին

Բ. այլ անձանց

Գ. ԲՏԱ Բանկի աշխատակիցներին

10.000* ՀՀ դրամ

3.000* ՀՀ դրամ

1.000* ՀՀ դրամ

5. Փաստաթղթերի պատճենների և այլ տեղեկատվության տրամադրում /յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար/ կատարված գուծառնությունների գծով` 120* ՀՀ դրամ

6. Քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում /յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար/ կատարված գուծառնությունների գծով

1.200* ՀՀ դրամ

 

7. Չեկային գրքույկ /25 թերթ / 2.400* ՀՀ դրամ

8. Հաշվի բացման շրջանակներում լիզորագրի ձևակերպում

5.000* ՀՀ դրամ

9. Ոսկյա պարկերի պահպանումը մինչև 6 ամիս (հաճախորդի մահվան և այլ ֆորս-մաժոր)

10.000*** ՀՀ դրամ

10. Ոսկյա պարկերի պահպանումը մինչև 12 ամիս (հաճախորդի մահվան և այլ Ֆորս-մաժոր)

20.000*** ՀՀ դրամ

 

Բանկային հաշվին (բացառությամբ քարտային հաշվի) առկա մնացորդին հաշվեգրվող տարեկան տոկոսադրույք

վեգրվելու:

 

AMD 0-10.000 10.000-10.000.000 10.000.000-20.000000 20.000.000-ից ավելի
  0.0% 0.5% 1.5% 3%

 

USD
0-25
26-20.000
20.001-40.000
40.001-ից ավելի

0.0%
0.5%
1%
2%

 

EUR
0-20
21-17.000
17.001-34.000 34.001-ից ավելի

0.0%
0.5%
1%
2%

 

 

RUB
0-1.500
1.501-ից ավելի

0.0%
0.5%

 

 

CHF
0-25
26-ից ավելի

0.0%
0.5%

 

 

GBP
0-15
16-ից ավելի

0.0%
0.5%

 

 Ծանուցում.
* Ներառյալ ԱԱՀ
**Տարեկան սպասարկման վարձը գանձվում է հաշվի բացման պահին, բացառությամբ ավանդի համար բացվող ցպահանջ հաշիվների, որի բացումը անվճար է: Յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար հաշվի վարման տարեկան վարձը ենթակա է վճարման տվյալ տարվա տարեկան վարձի գանձումից մեկ տարի հետո նույն ամսվա վերջին աշխատանքային  օրը, ընդ որում վարման վճարը չվճարելու կամ այդ գումարը հաճախորդի հաշվում բացակայելու դեպքում հաշիվը ենթակա է փակման, բացառությամբ գործող և ժամկետանց վարկային պայմանագրերի հաշիվների:
  ***Սակագինը կիրառվում է հետևալ ընթացակարգով` հաճախորդը դիմում է մասնաճյուղի կառավարչին, իսկ գլխամասային գրասենյակում մանրածախ վարկավորման վարչության պետին, որոնք սակագնի կիրառումը համաձայնեցնում են իր անմիջական ղեկավարների հետ, որից հետո սակագնի կիրառման հանձնարարականը տրվում է սպասարկման սրահի պետերին:

 

Վարկառուների/Գրավատուների փաստաթղթերի վերաձևակերպման սակագները

 

Ավտոմեքենայի համարների փոխում Գրավի փոխարինում Տեղեկանքների տրամադրում Վարկավորման պայմանների վերանայում Բանկում գրավադրված անշարժ գույքի հասցեում ընտանիքի անդմաներից մեկի գրանցման համար տրվող տեղեկանք
Գրավադրված գույքը վարձակալությամբ հանձնելու մասին Հաջորդող գրավի մասին Գրավադրված գույքում փոփոխություն կատարելու մասին
5.000 20.000 12.000 Վարկի գումարի մնացորդի /տեղեկանքի տրման պահին/ 1 % չափով, սակայն առնվազն 50.000 12.000
Վարկի գումարի/սահմանաչափի մնացորդի /տեղեկանքի տրման պահին/ 0.25 % չափով, սակայն առնվազն 10.000 2.000

 

ՀՀ Կառավարության կողմից իրականացվող սոցիալական փաթեթների տրամադրման ծրագրի շրջանակներում “ ԲՏԱ Բանկ” ՓԲԸ –ում սոցիալական փաթեթի  հաշիվների սակագներ

 

ՍԱԿԱԳՆԵՐ                                                                                                              

Սոցիալական փաթեթի հաշվի արժույթը

ՀՀ դրամ

Սոցիալական փաթեթի հաշվի բացում և սպասարկում

0 ՀՀ դրամ

Սոցիալական փաթեթի հաշվի վերաբերյալ տեղեկանքի տամադրում հայերեն լեզվով (ներառյալ ԱԱՀ)

0 ՀՀ դրամ

Սոցիալական փաթեթի հաշվի մնացորդի նկատմամբ կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքի չափը

4%

Սոցիալական փաթեթի շրջանակներում վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ և հիփոթեքային վարկերի ընդհանուր պայմանների համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկանքների տրամադրում (ներառյալ ԱԱՀ)

0 ՀՀ դրամ

Քաղվածքների տրամադրում (ամսական կտրվածքով)

0 ՀՀ դրամ

Հաշվից փոխանցումներ ՀՀ և ԼՂՀ տարածքում գտնվող բանկեր

0 ՀՀ դրամ

SWIFT Համակարգով իրականցվող փոխանցումների սակագներ

SWIFT ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԻՐԱԿԱՆՑՎՈՂ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ  ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ

Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով 

OUR տարբերակ

0.08 % min 4 500 ՀՀ Դրամ max 10 000 ՀՀ Դրամ

Երաշխավորված  OUR տարբերակ (Guaranted OUR)

10 500 ՀՀ դրամ + OUR տարբերակի փոխանցման սակագին

BEN տարբերակ

4 500 ՀՀ դրամ


Փոխանցումներ ԵՎՐՈ-ով 

OUR տարբերակ

                                                                                                                               0.1 % min 5 000 Max 25 000 ՀՀ Դրամ

BEN տարբերակ

4 500 ՀՀ դրամՓոխանցումներ ՌԴ ռուբլով 

OUR տարբերակ

5 000 ՀՀ դրամՓոխանցումներ Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգով

OUR տարբերակ

7 000 ՀՀ ԴրամՓոխանցումներ Շվեյցարակ ֆրանկ

OUR տարբերակ

5 500 ՀՀ դրամ

   
Փոխանցումներ այլ արտարժույթներով
OUR տարբերակ 0.3 % min 10 000 ՀՀ Դրամ max 50 000 ՀՀ Դրամ
   
SWIFTհաղորդագրության տրամադրում
1 (հաղորդագրություն) 1 800 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)
   

Փոխանցման փնտրում, պայմանների փոփոխում, չեղյալացում, ետկանչում  /հնար. սահմ./`

ԱՄՆ դոլար

25 000 ՀՀ դրամ

ԵՎՐՈ

25 000 ՀՀ դրամ

ՌԴ ռուբլ

10 000 ՀՀ դրամ

Այլ արտարժույթներ 25 000 ՀՀ դրամ


Ստացված արտարժութային չպազաբանված գումարների ետ վերադարձ
ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ, ՌԴ ռուբլ, Այլ արտարժույթներ 0.2 % min 10 000 ՀՀ Դրամ max 25 000 ՀՀ Դրամ

Այն դեպքում, երբ հաճախորդը փոխանցումն իրականացնում է կանխիկ միջոցների հաշվին, ապա վերը նշված համապատասխան փոխանցման սակագնին գումարվում է նաև միջնորդավճար կանխիկ մուտքի դիմաց ՝ սահմանված բանկի կողմից տվյալ արտարժույթի համար:

*OUR տարբերակով ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների իրականացման ժամանակ փոխանցվող գումարը կարող է շահառուին հասնել ամբողջությամբ կամ որոշակի նվազեցումներով:   
**Guaranted OUR  տարբերակով ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների իրականացման ժամանակ փոխանցվող գումարը  շահառուին է հասնում ամբողջությամբ:

 

SWIFT ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԻՐԱԿԱՆՑՎՈՂ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ   ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ

Փոխանցումներ ԱՄՆ դոլարով 

OUR տարբերակ

0.1 % min 5 500 ՀՀ Դրամ max 35 000 ՀՀ Դրամ

Երաշխավորված  OUR տարբերակ (Guaranted OUR)

12 500 ՀՀ դրամ + OUR տարբերակի փոխանցման սակագին

BEN տարբերակ

4 000 ՀՀ դրամՓոխանցումներ ԵՎՐՈ-ով 

OUR տարբերակ

0.1 % min 7 500 ՀՀ Դրամ max 40 000 ՀՀ Դրամ

BEN տարբերակ

4 000 ՀՀ դրամՓոխանցումներ ՌԴ ռուբլով 

OUR տարբերակ

6 000 ՀՀ դրամՓոխանցումներ Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստերլինգով

OUR տարբերակ

6 000 ՀՀ դրամՓոխանցումներ Շվեյցարակ ֆրանկ

OUR տարբերակ

6 000 ՀՀ դրամՓոխանցումներ այլ արտարժույթներով
OUR տարբերակ 0.3 % min 10 000 ՀՀ Դրամ max 50 000 ՀՀ Դրամ
   
SWIFTհաղորդագրության տրամադրում
1 (հաղորդագրություն)
1 800 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)
   
   

Փոխանցման փնտրում, պայմանների փոփոխում, չեղյալացում, ետկանչում /հնար. սահմ./`

ԱՄՆ դոլար

20 000 ՀՀ դրամ + թղթակից բանկերի ծախսերը

ԵՎՐՈ

20 000 ՀՀ դրամ + թղթակից բանկերի ծախսերը

ՌԴ ռուբլ

10 000 ՀՀ դրամ + թղթակից բանկերի ծախսերը

Այլ արտարժույթներ 20 000 ՀՀ դրամ + թղթակից բանկերի ծախսերը
   
Ստացված արտարժութային չպազաբանված գումարների ետ վերադարձ
ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ, ՌԴ ռուբլ, Այլ արտարժույթներ 0.2 % min 10 000 ՀՀ Դրամ max 25 000 ՀՀ Դրամ

Այն դեպքում, երբ հաճախորդը փոխանցումն իրականացնում է կանխիկ միջոցների հաշվին, ապա վերը նշված համապատասխան փոխանցման սակագնին գումարվում է նաև միջնորդավճար կանխիկ մուտքի դիմաց ՝ սահմանված բանկի կողմից տվյալ արտարժույթի համար:

*OUR տարբերակով ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների իրականացման ժամանակ փոխանցվող գումարը կարող է շահառուին հասնել ամբողջությամբ կամ որոշակի նվազեցումներով:   
**Guaranted OUR  տարբերակով ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների իրականացման ժամանակ փոխանցվող գումարը  շահառուին է հասնում ամբողջությամբ:

Փոխանցումներ

Գործարքի տեսակը

Միջնորդավճարներ

ՀՀ դրամով

Ա. Վճարումներ բյուջե

Բ. Ներբանկային

Գ. Փոխանցումներ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից ՀՀ դրամով և ԱՄՆ դոլարով ՀՀ տարածքում այլ բանկեր

 

100 ՀՀ դրամ

Անվճար

100 ՀՀ դրամ

 

Հաշվետեր հաճախորդի համար

Ա.մինչև 1.000.000

Բ. 1.000.001 և ավել

Գ. Հաջորդ օրը փոխանցելու պայմանով

 

100 ՀՀ դրամ

0,1% max 3.000 դրամ

անվճար

Ոչ հաշվետեր հաճախորդի համար

Ա. մինչև 50.000

Բ. մինչև 1.000.000

Գ. 1.000.001 և ավել

Դ. Թղթակից բանկի հանձնարարականի հիման վրա

 

200 դրամ

300 դրամ

0.2% max 5.000 դրամ

անվճար

Բանկի տարածքից դուրս վճարումների ընդունման տերմինալների միջոցով կատարված վարկի մարման և/կամ հաշվի համալրման վճարումները

200 ՀՀ դրամ

 

 

Դրամարկղային գործառնություններ

1.Կանխիկ դրամի մուտքագրում հաշվին

Ա. USD, AMD

Բ. այլ արտարժույթ ըստ պայմանավորվածության

Անվճար

Ըստ պայմանավորվածության

2. Կանխիկ դրամի տրամադրում  

Ա. ՀՀ դրամով

Բ. ԱՄՆ դոլարով

Գ. ԵՎՐՈ (ժամկետն ըստ պայմանավորվածության)

Դ. ՌԴ ռուբլով (ժամկետն ըստ  պայմանավորվածության)

0,3%

0,5%

ըստ պայմանավորվածության

ըստ պայմանավորվածության

3. Կանխիկ մուտքով ժամկետային ավանդի վերադարձը անվճար
4. Հնամաշ դրամանիշերի փոխանակում առանց անվանականի
փոփոխման
 

Ա ՀՀ դրամ

Բ Արտարժույթ

անվճար

3,00%

5. Կանխիկ ՀՀ դրամի/արտարժույթի հաշվում, իսկության ստուգում 0,1%
Մանրադրամի հաշվում`
5.1  Մինչև 50.000 ՀՀ դրամ
5.2  50.000-200.000 ՀՀ դրամ
5.3  200.000 ՀՀ դրամից ավելի
1.000 ՀՀ դրամ
3.000 ՀՀ դրամ
5.000 ՀՀ դրամ

 

* 10 մլն. ՀՀ դրամ և համարժեք արտարժույթով գումարի վճարման դեպքում վճարումը կատարվում է հաճախորդի հայտի հիման վրա` հայտն ստանալու պահից նշված ժամկետներում:
**Վերջին 3 (երեք) ամսվա ընթացքում հաշվին կանխիկ մուտքագրված գումարի սահմաններում անվճար, եթե այդ ընթացքում տվյալ գումարը չի օգտագործվել այլ գործարքների իրականացման համար:

 

Հեռահար սպասարկում

 

“Ինտերնետ-Բանկ” համակարգ

 

Գործարքի տեսակը

Միջնորդավճար

1.

Սարքի տրամադրում Digipass Go 3

5.500 ՀՀ դրամ

2. Խափանված սարքի փոխարինում նորով 0.00 ՀՀ դրամ

3.

Հաշիվների սպասարկման ամսական վարձը ֆիզիկական անձանց համար

1.000 ՀՀ դրամ /ամսական/

4.

Հաշիվների սպասարկման ամսական վարձը իրավաբանական/անհատ ձեռնարկատեր անձանց համար

 

 

3.600 ՀՀ դրամ+600 ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր օգտ. համար)/ամսական/

600 ՀՀ դրամ

“Ինտերնետ-Բանկ VIEW” համակարգ

Համակարգի միջոցով հնարավոր է ստանալ տեղեկատվություն բանկային, ավանդային, քարտային, վարկային և այլ հաշիվների վերաբերյալ:

անվճար

Հայկական ծրագրեր “Բանկ Հաճախորդ” համակարգ

10.000 ՀՀ դրամ /ամսական/

Լրացուցիչ տեստ-բանալիների տրամադրում /կորցնելու դեպքում/

2.500 ՀՀ դրամ

Լրացուցիչ ծրագրային միջոցների տրամադրում /ծրագրի խափանման դեպքում/

10.000 ՀՀ դրամ

Տեխզնման ծառայության վճարների ընդունում

Տեխզնման ծառայության վճարների ընդունում

400 ՀՀ դրամ

Կտրոնի կրկնակի տրամադրման ծառայության վճար

3.000 ՀՀ դրամ

Ինկասո գործարքներ

1.Նախնական Ինկասո

0.2%

2.Ինկասո փաստաթղթերի ընդունում և առաքում

50.000

3.Ինկասո փաստաթղթերի տրամադրումև առաքումախսեր

անվճար

4.Ինկասո փաստաթղթերի պայմանների փոփոխում

25.000

5.Տրամա��րված բայց չվճարված փաստաթղթերի վերադարձ կամ ինկասոյի հետ կանչում

 

50.000

6.Ինկասոյի չեղյալ հայտարարում

50.000

 

7.Փոխանցում ինկասոյի համար USD

0.2% min 10.000 max 100.000

 

 

Չհրկիզվող անհատական պահատեղեր

Վարձակալության ժամկետ

Փոքր 60x300x400

Միջին 150x300x400

7 օր

2500 ՀՀ դրամ

3500 ՀՀ դրամ

14 օր

4500 ՀՀ դրամ

7000 ՀՀ դրամ

1 ամիս

7000 ՀՀ դրամ

9000 ՀՀ դրամ

 

3 ամիս

 

10000 ՀՀ դրամ

 

18000 ՀՀ դրամ

 

6 ամիս

 

15000 ՀՀ դրամ

 

25000 ՀՀ դրամ

 

9 ամիս

 

20000 ՀՀ դրամ

 

30000 ՀՀ դրամ

12 ամիս

25000 ՀՀ դրամ

35000 ՀՀ դրամ

1. Տուգանք յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար` 1.200 ՀՀ դրամ:

2. Հաճախորդի կողմից կորցրած կամ վնասված բանալու պատրաստման համար` 10.000 (տաս հազար) ՀՀ դրամ ապահովագրման դեպոզիտ:

3. Պահատուփից յուրաքանչյուր անգամ օգտվելու դեպքում` 500 ՀՀ դրամ:

4. Ծառայությունը տրամադրվում է “Կենտրոն” մասնաճյուղում:

5. Բանկի աշխատակիցների համար չհրկիզվող անհատական պահարաններից օգտվելու համար կիրառվում է 50% զեղչ:

 

Տերմինալներ

Գազ

0

Էլեկտրաէներգիա

0

Ջուր

0

Բիլայն քաղաքային

0

Բիլայն Hi-Line

0

Բիլայն բջջային

0 - 1000 AMD

20 AMD

1001 - 9999 AMD

2%

10000 AMD +

0%

Վիվասել ՄՏՍ

0 - 1000 AMD

20 AMD

1001 - 4999 AMD

2%

5000 AMD +

0%

Օրանժ

0 - 999 AMD

20 AMD

1000 AMD +

0%

Ղ-Տելեկոմ

0 - 999 AMD

20 AMD

1000 AMD +

0%

Իդրամ

0

Մոբիդրամ

0

Յուքոմ

0

Վիվարո

0

Վիվարո Պոկեր

0

 Վճարում պետ. Բյուջե

200 ՀՀ դրամ

Տոտո

0

Մեգաֆոն (ՌԴ)

0

Բիլայն (ՌԴ)

0

ՄՏՍ (ՌԴ)

0

ՆՏՎ  պլյուս (НТВ плюс)

0

Յանդեքս (Яндекс деньги)

0

Վեբմանի (Webmoney)

3%

Օդնոկլասնիկի (Одноклассники)

0

Այ գեյմս (iGames)

0

Վկոնտակտե (Вконтакте)

0

Սքայլինկ (Skylink)

0

Տելե 2 (Tele2)

0

Ֆաբերլիկ (Faberlic)

0

Ինտերակտիվ ԹիՎի

0

Բիլայն վրաստան (Beeline Georgia)

0

Բիլայն Ղազախստան (Beeline Kazakhstan)

0

IPTV

0

Փարքինգ սիթի 1000AMD+ 200 AMD
Ռոստելեկոմ 0
Քարդ Ագրո Կրեդիտ 200 ADM, յուրաքանչյուր գործարքը ոչ ավել քան 100.000 ՀՀ դրամ
XSolla  
«Արմենիա» բժշկական կենտրոն  
«Մեր երեխաները» բարեգործական հիմնադրամ  

Ռոստելեկոմ

 
Տոտո Գեյմինգ (Կազինո)  
Ստրոյ մաստեր Դամաֆոն  
QIWI դրամապանակ 3%
Skype 0
Կադաստր 300 AMD
Ազգային արխիվ 0-999 AMD 0
1000-4999 AMD 100 AMD
3001+ AMD 200 AMD
«ՀԱԲԼԾԿ» ՊՈԱԿ 0-999 AMD 0
1000-4999 AMD 100 AMD
5000-99999 AMD 200 AMD
100000+ AMD 400 AMD

Լրացուցիչ ծառայություններ*

 

Փաստաթղթերի կամ տեղեկատվության ուղարկում

 

- Ֆաքսով (մեկ թերթը)

1.800` ներառյալ ԱԱՀ

- TELEX հաստատում /1հաղորդագրություն/

1.800` ներառյալ ԱԱՀ

-SWIFT հաստատում /1հաղորդագրություն/

1.800` ներառյալ ԱԱՀ

- պատճենահանում (մեկ թերթ)

30.00` ներառյալ ԱԱՀ

- DHL

30.000` ներառյալ ԱԱՀ

- TELEX - հաստատում /1 հատ/

3.000` ներառյալ ԱԱՀ

Հաճախորդի կողմից ներկայացված վճարահաշվարկային փաստաթղթերի լրացում հաշվի մեմեջերի կողմից /Վճարման հանձնարարագրեր, դրամարկղային չեկեր/

300` ներառյալ ԱԱՀ

* Բանկը լրացուցիչ ծառայություններ է մատուցում հաճախորդի միայն ֆինանսական գործարքների հետ կապված դեպքերում:

  1. Սույնով սահմանվում են <<ԲՏԱ Բանկ>> ՓԲԸ հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող սակագները և դրույքները:
  2. Ստորև ներկայացված սակագները և դրույքները համարվում են Բանկի կողմից կատարված հրապարակային օֆերտա: Հաճախորդի կողմից Բանկին որևէ կերպ որոշակի գործառնության կատարման հանձնարարական կամ կարգադրություն տալը դիտվում է ստորև շարադրված պայմանների ակցեպտո:
  3. Բանկն իրավունք ունի միակողմանիորեն փոփոխություններ կատարելու գործող սակագներում` այդ մասին նախապես Բանկի ինտերնետային կայքում և/կամ այլ հրապարակային աղբյուրներում, Բանկի տարածքում` հաճախորդների համար տեսանելի վայրում տեղադրելով:
  4. Սույն  սակագներով և դրույքներով ուղղակի չնախատեսված, սակայն Բանկի կողմից մատուցվող  ծառայությունների, գործառնությունների ու գործարքների պայմանները սահմանվում են Բանկի և Հաճախորդի միջև կնքված պայմանագրով և/կամ ներքին իրավական ակտերով:
  5. Մատուցած ծառայությունների համար սույն սակագներում և դրույքներում նշված միջնորդավճարները Բանկի կողմից միակողմանիորեն անակցեպտ (անառարկելի)  կարգով կարող են գանձվել Հաճախորդի բանկային հաշվից, եթե այլ բան սահմանված չէ Հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրով:
  6. Սույն սակագներում և դրույքներում նշված գործառնություններ իրականացնելիս` Բանկը պատասխանատվություն չի կրում հաճխորդի կողմից տրված սխալ կամ ոչ հստակ ցուցումների և հրահանգների, անհաղթահարելի ուժի (ֆորս-մաժորային) (բնական աղետներ, քաղաքացիական հուզումներ, պետական մարմինների ակտեր, շրջափակումներ, կապի միջոցների անսարքություններ,արտակարգ այլ հանգամանքներ) ազդեցության հետևանքով առաջացած ուշացումների, սխալների և վնասների համար:

Էջը թարմացվել է`2016-03-14, 16:30:16
Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվությունների միջև
հակասության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով: